Privacy verklaring CocomoHosting

Bescherming van uw privacy op het Internet is van groot belang, ook voor CocomoHosting. Dit brengt onder andere met zich mee dat CocomoHosting gegevens van haar klanten in principe niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden CocomoHosting toch gegevens aan derden verstrekt.

Welke gegevens verzamelt CocomoHosting?

Abonneegegevens

Om onze diensten te kunnen bieden heeft CocomoHosting uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bank/gironummer nodig. Zij gebruikt deze gegevens om te kunnen factureren en om indien nodig contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt CocomoHosting ook over uw e-mailadres en zal dit eventueel gebruiken om u te bereiken door het sturen van e-mail.
Gegevens ter beschikking stellen aan derden

Voor alle duidelijkheid, CocomoHosting stelt geen gegevens van haar klanten aan derden ter beschikking, behoudens in de twee hieronder genoemde gevallen.

Wetgeving

Dit is het geval wanneer CocomoHosting op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bij voorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het aftappen van e-mail- en internetverkeer. U kunt er echter vanuit gaan dat CocomoHosting hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Uitvoering door derden

Voor de uitvoering van bepaalde diensten geldt dat het noodzakelijk is dat uw gegevens aan een derde partij worden overgedragen, zoals in het geval die derde partij leverancier is van (een deel van) de door u afgenomen dienst of bij levering van apparatuur door een derde partij. In die gevallen worden met de betreffende partij afspraken gemaakt over de privacybescherming van uw gegevens. CocomoHosting zal er dan zorg voor dragen dat deze partijen handelen in overeenstemming met de wet en de door CocomoHosting gehanteerde regels.

Vragen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of indien u uw gegevens wilt inzien, aanvullen of laten wijzigen, kunt u contact opnemen met de afdeling support van CocomoHosting. Deze afdeling is als volgt bereikbaar:

Telefoon: 073 – 689 1745
E-mail: support@cocomohosting.nl