Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

1.1
Aanvullende Diensten: de diensten die naast de Colocatiediensten, Hostingdiensten en Domeinnaamdiensten worden aangeboden door CocomoHosting en welke in de Overeenkomst nader zijn gespecificeerd;
1.2
Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreeerd en beheerd;
1.3
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
1.4
Computerapparatuur: de telecommunicatieapparatuur die gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Gebruiker in het CocomoHosting Datacentrum wordt geinstalleerd;
1.5
Colocatiedienst: het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicensieerbare recht dat CocomoHosting aan Gebruiker verleent om Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren en geïnstalleerd te houden, vanaf de Gebruiksdatum tot het einde van de Overeenkomst;
1.6
Colocatieruimte: de ruimte binnen het CocomoHosting Datacentrum waar gedurende de overeenkomst de Computerapparatuur staat en waar ook CocomoHosting Apparatuur is opgesteld;
1.7
Diensten: de door CocomoHosting aangeboden diensten, waaronder begrepen de Colocatiediensten, Hostingdiensten en de Domeinnaamdiensten alsmede de Aanvullende Diensten zoals nader omschreven in de offertes van CocomoHosting en de Overeenkomst;
1.8
Domeinnaamdienst: de dienst waarbij CocomoHosting in opdracht en ten behoeve van Gebruiker domeinnamen registreert en geregistreerd houdt;
1.9
Downtime: een onderbreking of opschorting van de Dienst welke een negatief effect heeft op het gebruik van de Dienst door Gebruiker;
1.10
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van CocomoHosting wordt gesloten;
1.11
Gebruiksdatum: de datum waarop CocomoHosting Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
1.12
Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
1.13
Installatiedatum: de datum waarop CocomoHosting aan Gebruiker de mogelijkheid biedt om de Computerapparatuur in de Colocatieruimte te installeren;
1.14
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
1.15
Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van de Diensten door CocomoHosting;
1.16
CocomoHosting: CocomoHosting gevestigd te (5222AE) ‘s-Hertogenbosch aan de Veemarktkade 8;
1.17
CocomoHosting Apparatuur: de racks, serverruimtes, footprints, cages, kabels en alle andere apparatuur van CocomoHosting die zich in de Colocatieruimte bevindt;
1.18
CocomoHosting Datacentrum: één van de datacentra van CocomoHosting waar CocomoHosting aan Gebruiker de Diensten zal verlenen;
1.19
Vereisten: de door CocomoHosting aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties;
1.20
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
1.21
Website: de door CocomoHosting gehoste website www.cocomohosting.nl alsmede enige onderliggende webpagina’s of andere websites welke in eigendom van CocomoHosting zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van CocomoHosting alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij CocomoHosting partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2
Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3
Door Gebruiker gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van CocomoHosting, de Overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij CocomoHosting partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door CocomoHosting zijn aanvaard.
2.4
In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
2.5
CocomoHosting is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. CocomoHosting zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1
Alle door CocomoHosting gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2
Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bevestiging door CocomoHosting van een order van Gebruiker. Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een online handtekening de aanbieding en/of offerte te ondertekenen. In een dergelijk geval komt de Overeenkomst ook tot stand na bevestiging per e-mail door CocomoHosting van de ondertekende aanbieding/offerte door Gebruiker.
3.3
Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
3.4
CocomoHosting behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
3.5
Gebruiker accepteert en komt met CocomoHosting overeen dat CocomoHosting direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien CocomoHosting onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij CocomoHosting binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen.

Artikel 4 Verlening Diensten

4.1
Gebruiker is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door CocomoHosting mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de Diensten van belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een vergoeding aan CocomoHosting op basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. CocomoHosting is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat CocomoHosting is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens.
4.2
CocomoHosting heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. CocomoHosting is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart CocomoHosting voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.
4.3
CocomoHosting zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”. CocomoHosting garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. CocomoHosting is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
4.4
Indien CocomoHosting een SLA heeft verleend aan Gebruiker inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van één of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor Gebruiker. CocomoHosting wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Gebruiker voor het overschrijden van de SLA.
4.5
Alle door CocomoHosting aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. CocomoHosting is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet ‘fataal’. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt CocomoHosting niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
4.6
Gebruiker garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij toestemming heeft om de Computerapparatuur te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken alsmede dat hij gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten verleent. Bovendien garandeert Gebruiker dat de door hem gebruikte Computerapparatuur voldoet aan de door CocomoHosting via de Website of anderszins aangegeven Vereisten.
4.7
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal CocomoHosting dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden.
4.8
Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Gebruiker door CocomoHosting extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9
CocomoHosting behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht.
4.10
De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van CocomoHosting leveren volledig bewijs op van de stellingen van CocomoHosting, behoudens tegenbewijs van Gebruiker.
4.11
Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens CocomoHosting voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account. Door het Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.
4.12
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. CocomoHosting mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker CocomoHosting daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
4.13
CocomoHosting behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in eider geval worden verwijderd en/of teruggenomen indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door CocomoHosting onwenselijk worden geacht.
4.14
Gebruiker garandeert dat hij voldoet aan de Vereisten.

Artikel 5 Installatie van Computerapparatuur

5.1
Gebruiker zal de Computerapparatuur vanaf de Installatiedatum installeren in de Colocatieruimte.
5.2
Bij het installeren van de Computerapparatuur zal Gebruiker alle redelijke aanwijzingen van CocomoHosting opvolgen en volkomen in overeenstemming handelen met de dan geldende ‘huisregels’ van het CocomoHosting Datacentrum.
5.3
Gebruiker garandeert dat Computerapparatuur die in Colocatieruimte wordt geïnstalleerd, in overeenstemming met de veiligheidseisen, instructies en beveiligingsmaatregelen die gelden voor die Computerapparatuur worden geïnstalleerd. Het is Gebruiker niet toegestaan enige brandbare materialen mee te nemen naar de Colocatieruimte en/of deze daar op te slaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, papier, karton en lichtontvlambare vloeistoffen. Enige Computerapparatuur die op de Dienst is aangesloten moet technisch verenigbaar zijn met de Diensten.
5.4
Bij installatie Computerapparatuur in de Colocatieruimte en/of gebruik van de Colocatieruimte zal Gebruiker geen wijzigingen aanbrengen in de Colocatieruimte en/of de aanwezige CocomoHosting Apparatuur.
5.5
Indien voor de installatie van Computerapparatuur ondersteuning van technici van CocomoHosting vereist is, zal Gebruiker CocomoHosting alle relevante informatie verstrekken die nodig is voor ondersteuning aan de installatie, zoals de data van aflevering van de Computerapparatuur alsmede de omschrijving daarvan.
5.6
CocomoHosting is te allen tijde gerechtigd de door haar gebruikte CocomoHosting Apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker.
5.7
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, toepassing en onderhoud van haar Computerapparatuur, voor een adequaat systeembeheer en voor de beveiliging van de gegevens die daarop worden opgeslagen.

Artikel 6 Toegang en beveiliging

6.1
Onverminderd hetgeen elders bepaald in deze Overeenkomst en/of andere regels omtrent de toegang en beveiliging die van kracht zijn in het CocomoHosting Datacentrum, heeft Gebruiker in beginsel 24 uur per dag, 365/366 dagen per jaar toegang tot het CocomoHosting Datacentrum en de Colocatieruimte, onder voorwaarde dat:

 1. Gebruiker niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst;
 2. toegang alleen wordt verleend aan werknemers van Gebruiker die bij CocomoHosting zijn aangemeld;
 3. CocomoHosting de toegang aan door Gebruiker meegenomen derden mag weigeren; en
 4. CocomoHosting zich het recht voorbehoudt om werknemers van Gebruiker te verwijderen indien zij de huisregels schenden en/of de redelijke aanwijzingen van CocomoHosting niet opvolgen.
6.2
Gebruiker is verantwoordelijk voor enig gebruik van toegangscodes en/of –pasjes door personeel van Gebruiker, derden en/of onbevoegde personen. In het geval dat Gebruiker vermoedt of weet dat toegangscodes en/of –pasjes worden misbruikt, zal zij CocomoHosting daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, onverminderd Gebruiker’s eigen verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen.

Artikel 7 Vrijwaringen

7.1
Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die CocomoHosting heeft, zal Gebruiker CocomoHosting vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, onrechtmatige daad, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van Gebruiker waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van content die door Gebruiker met behulp van de Dienst openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door Gebruiker.

Artikel 8 Garanties

8.1
Gebruiker garandeert dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Gebruiker met gebruikmaking van de Diensten van CocomoHosting verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig.
8.2
Indien CocomoHosting, op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Gebruiker of diens klanten, is zij gerechtigd de Diensten geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag van Gebruiker en/of diens klanten, ongeacht of het in medeweten van Gebruiker en/of diens klanten gebeurt, wordt mede begrepen:

 1. handelen in strijd met (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;
 2. het verzenden van spam en bulkberichten;
 3. hacken, IP spoofing, phishing, password cracking, phreaking, computervredebreuk en computerfraude;
 4. het overbelasten van het netwerk van CocomoHosting of van derden;
 5. het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.)
 6. het verspreiden van kinderpornografie;
 7. het hosten van pornografische content
 8. het verspreiden van onrechtmatige informatie met een racistische of discriminerende inhoud;
 9. het opslaan van informatie die op enigerlei wijze onrechtmatig is; of anderszins in strijd handelen met enige relevante wet- en/of regelgeving.
8.3
Indien Gebruiker op de hoogte komt en/of vermoedt dat derden met behulp van de Diensten onrechtmatig handelen jegens Gebruiker, CocomoHosting en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de onder 8.2 vermelde handelingen, zal Gebruiker onverwijld alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om dit onrechtmatig handelen te (doen) stoppen, onverminderd de rechten van CocomoHosting om zelf maatregelen te nemen.
8.4
Indien in rechte komt vast te staan dat inderdaad sprake is van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Gebruiker en/of diens klanten, is CocomoHosting gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien van onrechtmatig en/of strafbaar handelen geen sprake is, zal CocomoHosting de Diensten weer verlenen. CocomoHosting is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die door de opschorting van Diensten is ontstaan, ook niet indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was.
8.5
Enige schade en/of kosten van Gebruiker die zijn ontstaan als gevolg van en/of voortvloeien uit handelingen van andere gebruikers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot handelingen vermeld in artikel 8.2, komen voor eigen rekening van Gebruiker. CocomoHosting accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
8.6
De verbintenissen van Gebruiker, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat CocomoHosting haar dienstverlening opschort.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
CocomoHosting is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
9.2
CocomoHosting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan CocomoHosting toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die CocomoHosting gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen met een maximum van EUR 1.000,– (duizend Euro).
9.3
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. materiële schade aan zaken;
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
9.4
Iedere aansprakelijkheid van CocomoHosting anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 9.3.
9.5
Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van CocomoHosting voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CocomoHosting zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding.
9.6
Aansprakelijkheid van CocomoHosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker CocomoHosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker CocomoHosting een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en CocomoHosting ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CocomoHosting in staat is adequaat te reageren.
9.7
Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Gebruiker is ingesteld.

Artikel 10 Verzekeringen

10.1
Gebruiker heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
10.2
Enige schade aan de Computerapparatuur komt te allen tijde voor risico van Gebruiker, tenzij CocomoHosting op grond van artikel 9 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van Gebruiker dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan de Computerapparatuur.
10.3
Gebruiker zal CocomoHosting op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.
Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten
11.1
Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Gebruiker.

Artikel 12 Betalingen

12.1
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor de Diensten vooraf door middel van automatisch incasso plaats. Gebruiker zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling.
12.2
Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso plaatsvindt, betaalt Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW.
12.3
CocomoHosting is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 15 %. CocomoHosting is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
12.4
Buiten het geval genoemd in artikel 12.3 is CocomoHosting tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door CocomoHosting te maken kosten voordoet. CocomoHosting meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst wordt doorgevoerd.
12.5
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal CocomoHosting:

 1. installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst;
 2. alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen;
 3. Aanvullende Diensten maandelijks achteraf in rekening brengen.
12.6
Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker een consument is.
12.7
CocomoHosting is altijd gerechtigd Gebruiker tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Gebruiker te verlangen.
12.8
Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. CocomoHosting zal in een dergelijk geval één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal CocomoHosting Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 14,71 (veertien Euro en eenenzeventig Eurocent) excl. BTW in rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Gebruiker in het verleden, om welke reden dan ook is mislukt, wordt bij de eerst volgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste mislukking een factuur toegezonden aan Gebruiker, waarin de hierboven vermelde administratiekosten zijn opgenomen.
12.9
Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 12.2 vermelde termijn heeft voldaan, zal CocomoHosting een Gebruiker een herinnering zenden waarbij CocomoHosting zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 14,71 (veertien Euro en eenenzeventig Eurocent) excl. BTW in rekening te brengen. Deze factuur dient Gebruiker binnen de daarop aangegeven termijn te voldoen.
12.10
Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 12.8 en 12.9 bedoelde termijn voldoet, zal CocomoHosting Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 12.8 en 12.9 tevens aanmaningskosten van EUR 25,– (vijfentwintig Euro) excl. BTW in rekening worden gebracht.
12.11
Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatisch incasso is overeengekomen Gebruiker enige factuur van CocomoHosting niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.
12.12
Indien Gebruiker na de in artikel 12.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft CocomoHosting het recht om:

 1. de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en het Account te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of
 2. de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,– (tweehonderdvijftig Euro).
12.13
Indien CocomoHosting kosten heeft moeten maken, welke kosten CocomoHosting in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan CocomoHosting te betalen.
12.14
CocomoHosting is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze van CocomoHosting aan te geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie. CocomoHosting zal in zodanig geval de Diensten pas leveren dan wel de verlening van de Diensten hervatten, nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
12.15
Indien partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker door middel van automatische incasso de vergoedingen zal voldoen, is CocomoHosting gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te brengen, onverminderd andere kosten die Gebruiker op grond van dit artikel 12 moet voldoen, indien:

 1. Gebruiker de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd; en/of
 2. betaling aan CocomoHosting meer dan één (1) keer is gestorneerd.

Artikel 13 Afsluiting van Diensten

13.1
CocomoHosting is gerechtigd om onmiddellijk de levering van de Diensten te onderbreken en op te schorten en/of Gebruiker toegang tot de Colocatieruimte en/of CocomoHosting Datacentrum te ontzeggen indien:

 1. Gebruiker de factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 12.1 of 12.2 bepaalde termijn en zij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 12.8 niet binnen zeven (7) dagen nadat zij van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan.
 2. het elektriciteitsverbruik van Gebruiker de limiet voor het gebruik van elektriciteit zoals bepaald in de Overeenkomst overschrijdt en Gebruiker faalt om het elektriciteitsverbruik binnen drie (3) dagen na daarvan door CocomoHosting op de hoogte te zijn gebracht, permanent weer te hebben gereduceerd tot de limiet zoals bepaald in Overeenkomst.
13.2
Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten, dan wel het ontzeggen van toegang laten CocomoHosting’s recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander rechtsmiddel dat zij tot haar beschikking heeft, onverlet.
13.3
Na onderbreking en/of opschorting van de Diensten dan wel het ontzeggen van toegang op grond van artikel 13, is CocomoHosting gerechtigd reactiveringskosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 50,– (vijftig Euro), met betrekking tot de administratieve kosten van CocomoHosting in het kader van onderbreking en/of opschorting danwel het ontzeggen van toegang en het –eventueel- weer hervatten van het verlenen van de Diensten.

Artikel 14 Onderbrekingen

14.1
Direct na het constateren van een Downtime, zal Gebruiker CocomoHosting per e-mail en telefoon op de hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:

 1. de aard van de Downtime;
 2. de Diensten die door de Downtime zijn getroffen;
 3. de naam van de onderneming van Gebruiker;
 4. de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van Gebruiker
 5. de locatie van de Colocatieruimte binnen het CocomoHosting Datacentrum; en
 6. eventuele instructies voor de werknemers van CocomoHosting.
14.2
Na de melding van Gebruiker in overeenstemming met artikel 14.1, zal CocomoHosting een schatting geven voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.
14.3
Gebruiker kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden indien hij een SLA heeft afgesloten. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, zal het dan geldende tarief van CocomoHosting in rekening worden gebracht.
14.4
In plaats van het herstellen van de Dienst, is CocomoHosting gerechtigd om de Dienst te vervangen door een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.
14.5
Indien CocomoHosting de Downtime niet kan herstellen en tevens geen vervangende dienst kan aanbieden aan Gebruiker hetgeen tot gevolg heeft dat er onafgebroken achter elkaar meer dan twee (2) uur Downtime is op een Dienst, is Gebruiker gerechtigd tot compensatie in de vorm van een pro rata creditering van de betaalde kosten met betrekking tot de Diensten waarop de Downtime betrekking heeft, onder de voorwaarde dat de onmogelijkheid tot het herstellen van de Downtime niet is veroorzaakt door overmacht (artikel 23) of enig doen of nalaten van Gebruiker.
14.6
Gebruiker komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime. Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding, zijn expliciet uitgesloten.

Artikel 15 Onderhoud

15.1
CocomoHosting behoudt zich het recht voor Diensten te onderbreken en/of toegang tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte te ontzeggen indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Gebruiker erkent dan ook dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het verlenen van de Diensten kan veroorzaken. CocomoHosting mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren: het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.
15.2
Voorzover CocomoHosting voldoet aan de bepalingen in artikelen 14 en 15, zullen onderbrekingen als gevolg van onderhoud niet kwalificeren als Downtime.
15.3
Indien CocomoHosting verwacht dat het onderhoud de verlening van de Diensten aan Gebruiker negatief zal beïnvloeden dan wel kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot het CocomoHosting Datacentrum en/of de Colocatieruimte, zal CocomoHosting:

 1. zich inspannen om Gebruiker zeven (7) dagen voorafgaand van het onderhoud daarvan op de hoogte stellen.
 2. voor zover mogelijk, het onderhoud laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur om zo het negatieve effect op het verlenen van de Diensten dan wel op de toegang tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte minimaal te houden; en
 3. zich inspannen om enige onderbreking van de Diensten dan wel ontzegging tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte zo beperkt mogelijk te houden.
15.4
CocomoHosting behoudt zich het recht voor

 1. wijzigingen in de technische eigenschappen van de Diensten,
 2. wijzigingen in het data- en telecommunicatienetwerk of,
 3. enige andere wijzigingen ten aanzien van de Diensten,
  door te voeren. Deze wijzigingen kunnen mogelijk invloed hebben op de door Gebruiker gebruikte randapparatuur zoals de Computerapparatuur. CocomoHosting is niet aansprakelijk door enige schade die ontstaat als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel.
15.5
CocomoHosting installeert alleen patches en updates voor de software die zij zelf ter beschikking stelt aan Gebruiker. CocomoHosting spant zich in om patches en updates zo snel mogelijk te installeren. Aansprakelijkheid van CocomoHosting voor het niet tijdig of niet correct installeren van patches en updates is echter uitdrukkelijk uitgesloten.
15.6
CocomoHosting is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel 15 af te wijken indien er naar CocomoHosting’s mening sprake is van een noodsituatie welke noopt tot het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Diensten dan wel ontzegging tot het Datacentrum en/of de Colocatieruimte.

Artikel 16 Verhuizing

16.1
CocomoHosting is gerechtigd het CocomoHosting Datacentrum en/of de Colocatieruimte te verhuizen, evenals om de Diensten te onderbreken in het kader van een dergelijke verhuizing.
16.2
Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking in het verlenen van de Diensten als gevolg van een verhuizing zoals bedoeld in dit artikel, niet kwalificeert als Downtime indien CocomoHosting Gebruiker dertig (30) dagen voorafgaand aan de verhuizing daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.
16.3
De kosten die Gebruiker als gevolg van de verhuizing moet maken, komen voor rekening van Gebruiker tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 17 Overschrijding datalimiet en stroomlimiet

17.1
Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer niet volledig benut kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden.
17.2
Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer overschrijdt en het toegestane dataverkeer in GB is gespecificeerd, zal CocomoHosting per extra gebruikte megabytes per GB, naar boven afgerond, aan Gebruiker EUR 1,50 (één Euro en vijftig Eurocent) in rekening brengen. De facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per maand. Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer overschrijdt en het toegestane dataverkeer in Mbit/s is gespecificeerd, zal CocomoHosting per extra 0.1 Mbit/s, naar boven afgerond, aan Gebruiker EUR 20,- (twintig Euro) in rekening brengen. De hoeveelheid bandbreedte in Mbit/seconde wordt gemeten door software op basis van de 95 percentiel methode, welke de industriestandaard is. De facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per maand.
17.3
Niettegenstaande artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert CocomoHosting geen minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.
17.4
Indien Gebruiker de hem toegestane maximale hoeveelheid stroom niet volledig benut kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden.
17.5
Wanneer Gebruiker de hem toegestane hoeveelheid stroom overschrijdt, zal CocomoHosting per extra gebruikte 0.1 Ampère, naar boven afgerond, aan Gebruiker EUR 7,50 (zeven Euro en vijftig Eurocent) in rekening brengen. De facturering van deze extra vergoeding geschiedt eenmaal per maand.

Artikel 18 Domeinnaamregistratie

18.1
CocomoHosting behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in behandeling te nemen op het moment dat CocomoHosting van Gebruiker heeft ontvangen:

 1. de verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie;
 2. het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon; en
 3. alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten.
18.2
Indien CocomoHosting een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Gebruiker volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter beschikking van CocomoHosting totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die Gebruiker op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden.
18.3
CocomoHosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Gebruiker of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam. Gebruiker vrijwaart CocomoHosting voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van een door CocomoHosting in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam.
18.4
Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen dient Gebruiker zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan CocomoHosting, zodat deze tijdig namens Gebruiker bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Gebruiker.
18.5
In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal Gebruiker er zorg voor dragen dat deze wijzigingen onverwijld aan de betreffende register (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) worden doorgegeven. Indien een domeinnaam van Gebruiker wordt verhuisd zal Gebruiker adresgegevens van CocomoHosting die worden gebruikt ten behoeve van de Whois-database van de betreffende register (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) laten wijzigen zodat CocomoHosting niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
18.6
Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is CocomoHosting, onverminderd het verder in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door (CocomoHosting namens) Gebruiker aangehouden domeinnamen.
18.7
Indien CocomoHosting aan Gebruiker e–mailadressen, IP-adressen en/of andere toegangs- en/of netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeft gesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. CocomoHosting kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen zonder dat een dergelijke wijziging Gebruiker het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen. CocomoHosting zal zich naar beste vermogen inspannen Gebruiker van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Artikel 19 Duur en beëindiging

19.1
Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop CocomoHosting de door Gebruiker ondertekende offerte en/of order overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 heeft aanvaard, en geldt voor onbepaalde tijd.
19.2
Partijen hebben het recht de Overeenkomst schriftelijk, alsmede op de wijze vermeld via de Website, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Door CocomoHosting in opdracht van Gebruiker (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.
19.3
Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 19.1 en 19.2 heeft CocomoHosting het recht op te zeggen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen indien CocomoHosting bericht heeft ontvangen van zijn verhuurder of huisbaas dat de huurovereenkomst van de locatie waar het CocomoHosting Datacentum is gevestigd, wordt beëindigd en CocomoHosting binnen dertig (30) dagen geen alternatief en geschikt ander datacentrum kan vinden.
19.4
Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

 1. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken;
 2. de ander partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
 3. de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
19.5
Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) na ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
19.6
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikelen 19.4 en 19.5 en elders in deze Algemene Voorwaarden heeft CocomoHosting het recht de Overeenkomst direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden indien:

 1. Gebruiker en/of zijn medewerkers zich meermalen in het Datacentrum en/of de Colocatieruimte schuldig heeft en/of hebben gemaakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van CocomoHosting;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst aan CocomoHosting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan haar verplichtingen zal voldoen; en/of
 3. Gebruiker de door CocomoHosting op grond van artikel 12.7 verlangde zekerheid niet heeft verstrekt dan wel deze zekerheid onvoldoende is.
19.7
Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die CocomoHosting vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 20 Gevolgen van beëindiging

20.1
Direct na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook:

 1. staakt CocomoHosting het verlenen van de Diensten aan Gebruiker; en
 2. worden alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is direct opeisbaar; en
 3. behoudt CocomoHosting zich het recht voor om klanten van Gebruiker van de beëindiging in kennis te stellen. Enkel indien en voorzover wettelijk vereist, verleent Gebruiker hierbij reeds vooralsdan toestemming aan CocomoHosting om klanten daarvan in kennis te stellen.
20.2
Indien de Overeenkomst door één der partijen wordt beëindigd op grond van artikel 19.3, of 19.4 draagt Gebruiker er zorg voor dat de Computerapparatuur voor afloop van de opzegtermijn uit de Colocatieruimte is verwijderd en dat de Colocatieruimte op de dag dat de Overeenkomst eindigt, in dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de Overeenkomst verkeerde, aan CocomoHosting wordt opgeleverd.
20.3
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikelen 19.4, 19.5, 19.6 of 19.7 zal CocomoHosting Gebruiker een redelijke termijn bieden waarbinnen deze de Computerapparatuur kan verwijderen en de Colocatieruimte in dezelfde staat als waarin deze aan het begin van de Overeenkomst verkeerde, aan CocomoHosting kan opleveren. Ten aanzien van de redelijke termijn geldt dat Gebruiker alles is het werk moet stellen om zo snel mogelijk aan de bepalingen in dit artikel te voldoen.
20.4
De beëindiging van de Overeenkomst, om welke redenen dan ook, wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden indien Gebruiker de Computerapparatuur niet binnen de in artikel 20.2 en/of 20.3 genoemde termijn heeft verwijderd. In dat geval wordt de Overeenkomst telkens met een maand verlengd, totdat Gebruiker de Computerapparatuur heeft verwijderd. CocomoHosting zal de kosten voor de Colocatiedienst gedurende deze maanden bij Gebruiker in rekening brengen en Gebruiker zal deze voldoen.
20.5
CocomoHosting heeft het recht Computerapparatuur onder zich te houden totdat Gebruiker de nog openstaande vergoedingen heeft voldaan. Indien Gebruiker de openstaande bedragen niet binnen een redelijke termijn alsnog heeft voldaan, behoudt CocomoHosting zich, voorzover mogelijk, het recht voor de Computerapparatuur te verkopen ter vergoeding van de openstaand bedragen.
20.6
Indien Gebruiker de Overeenkomst in strijd met artikel 19 beëindigt en/of indien CocomoHosting de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 19.5 of 19.6, zal Gebruiker binnen veertien (14) dagen:

 1. aan CocomoHosting alle beëindigingskosten voor beëindiging van de Diensten vergoeden; en
 2. onverminderd overige rechten die CocomoHosting heeft- aan CocomoHosting 100% van de daadwerkelijke of geraamde kosten betalen, voor de in de dan lopende termijn van de Overeenkomst nog resterende maanden.
20.7
Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen tot gevolg.

Artikel 21 Geheimhouding

21.1
Gebruiker zal alle Vertrouwelijke Informatie die zij van CocomoHosting verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
21.2
Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij aan Gebruiker zijn verstrekt en zal daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Gebruiker zal de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voorzover dat noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst.
21.3
De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre Gebruiker kan aantonen dat de betreffende informatie:

 1. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
 2. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
 3. publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan Gebruiker kan worden toegerekend;
 4. op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
 5. op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en Gebruiker CocomoHosting van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
 6. openbaar is gemaakt met goedkeuring van CocomoHosting.

Artikel 22 Overdraagbaarheid

22.1
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Gebruiker niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij CocomoHosting hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
22.2
CocomoHosting kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licensieren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Gebruiker. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand nadat CocomoHosting Gebruiker van de beoogde overdracht op de hoogte heeft gesteld. Deze uitzondering voor consumenten gaat niet op indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang en/of reorganisatie van (een deel van) CocomoHosting.
22.3
CocomoHosting kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien verstande dat CocomoHosting verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.

Artikel 23 Overmacht

23.1
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door CocomoHosting indien er sprake is van overmacht.
23.2
Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voorzover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CocomoHosting, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
23.3
Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
23.4
Indien CocomoHosting ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24 Overige bepalingen

24.1
Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
24.2
Op de (rechts)verhouding tussen CocomoHosting en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
24.3
Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.